วิเคราะห์บทความที่นำมาทำดรรชนีวารสาร

 รอข้อมูล...


วันที่ : 25 ก.ย. 2556
ที่มา : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 574

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048