บุคลากรงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


วันที่ : 8 ต.ค. 2557
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 678

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048