Journal : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
                
                เป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่ด้านการจัดซื้อ จัดหา จัดเก็บ และให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ตั้งอยู่บริเวณ   ชั้น 1  ของอาคารสำนักวิทยบริการ

--: การให้บริการ :--

 วารสาร

                จัดเก็บเรียงตามลำดับตามตัวอักษรชื่อวารสาร ตั้งแต่ ก-ฮ และ A-Z วารสารฉบับปัจจุบันให้บริการแบบชั้นเปิดโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกหยิบวารสารได้ตามความต้องการ  ส่วนวารสารฉบับล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นปิด จัดเก็บไว้ในห้องวารสารล่วงเวลา ผู้ใช้บริการสามารถหยิบวารสารได้ตามต้องการแต่หากสนใจยืมออกนอกห้องสมุดจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

ระเบียบการยืม - คืน วารสารฉบับล่วงเวลา

 หนังสือพิมพ์

                ให้บริการทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยแยกเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันให้บริการแบบชั้นเปิดจัดเรียงไว้บนชั้นวางหนังสือพิมพ์  ฉบับล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นเปิดจัดเก็บในห้องวารสารล่วงเวลา

 จุลสาร

                จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่องให้บริการแบบชั้นเปิด จัดเรียงบนชั้นวางจุลสาร ฉบับล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นเปิดจัดเก็บในห้องวารสารล่วงเวลา

 กฤตภาค

                จัดเก็บในตู้เอกสาร เรียงลำดับตามหัวเรื่องให้บริการแบบชั้นปิด จัดเก็บในห้องวารสารล่วงเวลาและมีบริการฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ http://www.matichonelibrary.com   เข้าใช้ได้ครั้งละ 12 User ผ่านทาง
                 User Name คือ snru 
                  Password คือ snru

 ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ 

1. กรุณาอ่านวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ เฉพาะบริเวณอาคารสำนักวิทยบริการชั้น 1 เท่านั้น

2. ห้ามนำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ออกนอกอาคารสำนักวิทยบริการโดยไม่ได้กรอกแบบฟอร์มการยืม

3. ก่อนเข้าใช้บริการห้องวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องล่วงเวลากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

4. เมื่อเลิกอ่าน โปรดนำวารสารและจุลสารไปวางบนชั้นพักวารสาร หนังสือพิมพ์นำกลับไปวางไว้ที่เดิม   

5. ไม่ขีดเขียนข้อความ  หรือตัดฉีกวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ 

6. เมื่อนำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ไปถ่ายเอกสารกรุณานำกลับมาวางไว้บนชั้นพักวารสารหรือ

     ผู้ใช้บริการ สามารถหยิบวารสารอ่านได้ด้วยตัวเองในส่วนของการบริการในชั้นเปิด  และในส่วนของการบริการในชั้นปิด ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสิ่งพิมพ์ได้ด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นได้ และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

     กรณี ต้องการนำเอกสารไปถ่ายเอกสารในส่วนการบริการบริเวณชั้นเปิดสามารถหยิบไปถ่ายเอกสารได้เลยและควรนำกลับมาไว้ที่เดิม  ส่วนบริการแบบชั้นปิดต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริการวารสารก่อนทุกครั้ง

 

 


วันที่ : 24 ก.ย. 2556
ที่มา : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 1822

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048