งานคัดเลือกและจัดซื้อ จัดหา ต่ออายุสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 รอข้อมูล...


วันที่ : 24 ก.ย. 2556
ที่มา : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 697

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048