ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals

               ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

               ความครอบคลุมหัวเรื่อง

                 
 • การศึกษาผู้ใหญ่
 •                
 • การศึกษาระดับประถม
 •                
 • การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 •                
 • การเรียนที่บ้าน
 •                
 • การศึกษาระดับมัธยมปลาย
 •                
 • การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 •                
 • การศึกษาสำหรับครูอาจารย์

  หมายเหตุ: เอกสารฉบับเต็มของเอกสารสิ่งพิมพ์บางฉบับอาจมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่ายในตลาด


                

               สามารถเข้าทดลองสืบค้นได้ที่ URL :  http://search.proquest.com/education

 

               อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อบรรณารักษ์งานวารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องชั้น 1หรือ บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ชั้น 3 ฝ่ายประสานงานฐานข้อมูล
โทรศัพท์/
โทรสาร 0-4297-0039  หรือ e-mail : baothaipu@snru.ac.th 

 วันที่ : 16 ต.ค. 2556
ที่มา : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 1104

 

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048