ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MUวันที่ : 12 พ.ย. 2556
ที่มา : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 463

 

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048