ข่าวประชาสัมพันธ์

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มอบวารสาร

                   สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มอบวารสาร "สลค.สาร" ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 เล่ม โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทำการเผยแพร่ไว้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 6 ม.ค. 2557
ที่มา : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 389

 

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048