ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพิ่อลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งคำแนะนำในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วันที่ : 3 มิ.ย. 2557
ที่มา : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 461

 

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048