ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา

แบบเสนอผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่วันที่ : 2 มิ.ย. 2557
ที่มา : มหาวิทยาลัยพะเยา
อ่าน : 542

 

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048