ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วันที่ : 3 มิ.ย. 2557
ที่มา : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อ่าน : 338

 

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://http://libjournal.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048